Høgjæren Energipark

Norsk vindenergi AS er et selvstendig prosjekterings- og energiselskap med mål om å få til ren, fornybar vindproduksjon på egnete steder i Norge og i utlandet. Selskapets forretningsidè er å identifisere, utvikle og delta i utbygging og drift av vindkraftprosjekter med en fordeling på 2/3 nasjonalt og 1/3 internasjonalt.
Et eget prosjektselskap for høg-jæren energipark Høg-jæren energi De har innledet et samarbeid med samarbeider med Eurus energi, Simens har en 5 års kontrakt på vedlikehold.
Etter detaljprosjektering består Høg-Jæren Energipark nå av 32 x 2,3 MW vindmøller som gir en total installert effekt på 73,6 MW. Den foreliggende utbyggingsløsningen
utnytter vindressursene på Høg-Jæren svært godt og vil produsere om lag 232 GWh. Dette tilsvarer nærmere 3300 brukstimer og er veldig bra i vindkraftsammenheng.
Høg-Jæren Energipark vil være i drift juni 2011 og kan da forsyne om lag 12 000 husholdninger med ren, fornybar strøm.
Fremdriften

Moifjllet vindpark

SAE vind
Fakta:
Kapasitet: Inntil 180 MW, Antall turbiner: Ca. 60 , Årlig produksjon: 540 GWh (dekker strømforbruket til rundt 27.000 husstander)
Tidslinje:
Melding ble sendt NVE juni 2005.NVE fastsatte utredningsprogrammet november samme år.Konsesjonssøknaden ble sendt juni 2007.
NVE gav konsesjon til å bygge inntil 150 MW i desember 2009Disse selskapene har vi en intensjonsavtale med

Avtalen omfatter følgende forhold: "Partene vil tilrettelegge for et samarbeid om utvikling og gjennomføring av et nytt nasjonalt opplæringstilbud for fagarbeidere innen energioperatørfaget med innretning vind. Vindklynge Bjerkreim / Hå vil åpne for å ta i mot lærlinger i dette faget for elever fra Dalane videregående skole."

Norsk vind energi

Høg-Jæren Energipark:

32 x 2,3 MW vindmøller, total installert effekt på 73,6 MW. vil produsere om lag 232 GWh. Dette tilsvarer nærmere 3300 brukstimer

Skinansfjellet vindpark:

Norsk Vind Energi planlegger en vindpark mellom Matningsdal og Hagavatnet og Homsevatnet sør-øst i Hå kommune.
100 MW installert effekt, årlig produksjon på om lag 300 GWh, Konsesjon den 18. desember 2009

Egersund vindpark

Ved Åseheia og Kolldalsheia, Planlagt størrelse er ca 110 MW installert effekt, årlig produksjon på ca 305 GWh,

Helleheia vindpark

I heiområdet mellom ilmenittgruven på Tellnes og Guddalsvatnet i Sokndal kommune. Planlagt størrelse er ca 60 MW installert effekt som vil kunne gi en årlig produksjon på ca 165 GWh

Fred olsen

Gravdal vindmøllepark:

Konsesjon for Gravdal vindmøllepark i Bjerkreim kommune, Det planlegges 40 vindmøller med samlet ytelse på inntil 90 MW
Statkraft
Dalane vind

Bjerkreim vindpark

Eikeland og Steinsland, Konsesjonen omfatter en vindpark på inntil 150 MW installert effekt

Svåheia vindpark

Skakksiå vindpark

Stokkafjellet vindpark